O Wydziale

Krótka charakterystyka Wydziału

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS) jest jednym z szesnastu wydziałów Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Katedra Fizyki Akademii Górniczej powstała w roku 1919, wraz z erygowaniem samej uczelni; jej pierwszym kierownikiem był prof. dr Jan Stock. Jego następcami byli: prof. dr Mieczysław Jeżewski, który wraz ze swoimi współpracownikami rozwinął badania dotyczące własności dielektryków oraz prof. dr Marian Mięsowicz, który w 1934 roku odkrył anizotropię lepkości ciekłych kryształów. W roku 1962 utworzono pierwszy w szkolnictwie wyższym uczelniany Instytut Techniki Jądrowej, przemianowany następnie w 1967 roku na Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej AGH. W 1991 roku decyzją Senatu AGH został utworzony Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej, który - wychodząc naprzeciw potrzebom dydaktycznym - w roku 2004 zmienił nazwę na Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Na Wydziale prowadzone są badania naukowe na najwyższym, światowym poziomie, głównie w dziedzinie fizyki materii skondensowanej i fizyki cząstek elementarnych. Świadczy o tym np. liczba i jakość publikacji - corocznie pracownicy Wydziału publikują średnio około 150 artykułów w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym. Prowadzone są także zaawansowane badania podstawowe i aplikacyjne z zakresu fizyki i techniki jądrowej, elektroniki, fizyki środowiska i fizyki medycznej. Fundamentem strategii rozwoju naukowego Wydziału jest troska o stały rozwój współpracy międzynarodowej - już obecnie większość działalności naukowej jest prowadzona w ramach intensywnych kontaktów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, w oparciu o międzynarodowe programy badawcze, jak np. programy ramowe Unii Europejskiej. Stałą troską władz Wydziału jest rozwój kadry naukowej - w chwili obecnej liczy ona 40-tu samodzielnych pracowników nauki, w tym 25-ciu profesorów tytularnych.

Wydział jest liderem Krakowskiego Konsorcjum Naukowego im. Mariana Smoluchowskiego, które w roku 2012 uzyskało prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

Wydział posiada również od roku 2013 najwyższą kategorię poziomu naukowego: A+, jako jedyny Wydział AGH, jedyny Wydział Fizyki uczelni technicznych w kraju oraz jeden z 3 Wydziałów Fizyki w kraju

Wydział jest również zwycięzcą przeprowadzonego w roku 2014 konkursu ewaluacyjnego Wydziałów AGH wg kryteriów stosowanych dla uczelni przez Perspektywy.

Kształcenie

Wydział prowadzi studia

 • stacjonarne 1. stopnia (inżynierskie) na kierunkach:

  • fizyka techniczna;
  • fizyka medyczna;
  • informatyka stosowana;
  • mikro- i nanotechnologie w biofizyce;
  • nanoinżynieria materiałów.

 • stacjonarne 2.  stopnia (magisterskie inżynierskie) na kierunkach:

  • fizyka techniczna;
  • fizyka medyczna;
  • informatyka stosowana;
  • mikro- i nanotechnologie w biofizyce.

 • stacjonarne 3. stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie:

  • nauki fizyczne

 • podyplomowe

  Pracownicy WFiIS prowadzą również zajęcia z fizyki ogólnej i wybranych działów fizyki dla studentów z piętnastu Wydziałów AGH. Zajęcia te obejmują prowadzenie wykładów, ćwiczeń rachunkowych oraz laboratorium.

  Kronika