Kolegium Wydziału

Kolegium wydziału jest gremium opiniodawczo-doradczym dla dziekana, w skład którego wchodzą:

 • dziekan jako przewodniczący;
 • prodziekani;
 • dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr;
 • dyrektor administracyjny wydziału;
 • przedstawiciele poszczególnych grup pracowniczych oraz doktorantów i studentów, wybrani zgodnie z załącznikiem nr 1 Statutu.

W posiedzeniach kolegium wydziałowego z głosem doradczym uczestniczą przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni po jednym z każdego związku. Mogą także uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez dziekana.

Kolegium wydziału opiniuje wszystkie ważne decyzje dziekana dotyczące działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej wydziału. W szczególności kolegium wydziałowe opiniuje:

 • projekt planu rzeczowo-finansowego wydziału;
 • projekt strategii rozwoju wydziału;
 • powoływanie i przekształcanie kierunków i specjalności studiów;
 • wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia;
 • wnioski dziekana o tworzenie, przekształcanie i likwidację instytutów i katedr;
 • zasady polityki kadrowej dotyczących nauczycieli akademickich.

 

Skład Kolegium Wydziału

Dziekan

Prodziekani

Kierownicy katedr

Dyrektor administracyjna

Przedstawiciele samodzielnych pracowników nauki

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

Przedstawiciele pozostałych pracowników

Przedstawiciele doktorantów

 • mgr inż. Paweł Jagoda
 • mgr inż. Karolina Domijan

Przedstawiciele studentów

  • Julia Bała
  • Tomasz Madej
  • Karolina Papacz
  • Mikołaj Polak

  Uczestniczący z głosem doradczym

  Przedstawiciele związków zawodowych

  • dr inż. Andrzej Skoczeń
  • dr inż. Paweł Jodłowski

  Osoby zaproszone przez dziekana

  • dr hab. Jolanta Gilewicz-Wolter
  • dr hab. inż. Jerzy Janczyszyn
  • dr hab. Antoni Paja