Praktyka zawodowa

OPIEKUNOWIE ZAWODOWYCH PRAKTYK STUDENCKICH

Fizyka Medyczna  dr hab. inż. Aleksandra Jung
Fizyka Techniczna 
dr inż. Radosław Strzałka
Informatyka Stosowana
dr hab. inż. Piotr Kowalski
Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce
dr Aleksandra Orzechowska
Nanoinżynieria Materiałów dr inż. Jan Michalik

 

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z planami studiów studenci 6 semestru wszystkich kierunków Wydziału Fizyki
i Informatyki Stosowanej AGH są zobowiązani odbyć praktykę zawodową.

Praktyka zawodowa odbywa się poza AGH, wyłącznie na podstawie umowy AGH (Porozumienie pomiędzy stronami) i jest bezkosztowa dla AGH (tj. AGH nie płaci Zakładowi Pracy za przyjęcie praktykanta).

W uzasadnionych przypadkach Prodziekan ds. Studenckich może wyrazić zgodę na odbywanie praktyki zawodowej w pracowniach WFiIS. Zgoda taka dotyczyć może wyłącznie studentów z górnego kwartyla rankingu średniej ocen uzyskanych w 5-tym semestrze.

Minimalny czas trwania praktyki określony jest w programie studiów oraz sylabusie przedmiotu Praktyka zawodowa (osobno dla każdego kierunku) i wynosi 4 tygodnie (160 godzin).

Praktyka zawodowa realizowana i rozliczana jest wyłącznie w semestrze 6. Wyjątkiem są studenci przebywający na urlopach oraz realizujący studia w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS), którzy mogą zrealizować praktykę wcześniej. W obu przypadkach (urlop, IOS) konieczna jest pisemna zgoda Prodziekana ds. Studenckich.

Czas realizacji praktyki zawodowej przypada na okres wakacji wskazywany
w Zarządzeniu Rektora w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego. Za pisemną zgodą Prodziekana ds. Studenckich możliwe jest wydłużenie czasu realizacji praktyki, jednak nie wcześniej niż od pierwszego dnia sesji egzaminacyjnej i nie później niż do ostatniego dnia jesiennej sesji poprawkowej.

Szczegółowe zasady realizacji praktyk na każdym z kierunków przedstawiane są na spotkaniu Opiekunów praktyk ze Studentami oraz dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Opiekuna praktyki. Spotkanie informacyjne Opiekuna praktyki ze Studentami odbywa się w pierwszym tygodniu zajęć semestru letniego danego roku akademickiego.

Studenci powinni zorganizować sobie praktykę samodzielnie, najlepiej w miejscu zamieszkania. Wybór miejsca praktyki musi być zgodny ze studiowanym kierunkiem. Wszelkie problemy związane z wyborem miejsca praktyki należy zgłaszać do Opiekuna praktyki nie później niż do 15 maja.

Brak zaliczenia praktyki zawodowej skutkuje brakiem możliwości wpisu na 7 semestr.

W celu załatwienia formalności związanych z odbywaniem praktyki należy:

 1. Udać się do placówki, w której planowane jest odbycie praktyki zawodowej i uzyskać pisemną zgodę Opiekuna praktyk ze strony Zakładu pracy (najczęściej Kierownik Zakładu) oraz Dyrektora tej placówki. Miejsce praktyki powinno zostać wybrane w taki sposób, aby spełnione zostały efekty uczenia się wskazane w sylabusie przedmiotu praktyka zawodowa (różne efekty dla różnych kierunków). W miejscu praktyki należy poinformować, że możliwe jest podpisanie wyłącznie umowy AGH oraz że AGH nie poniesie kosztów związanych z realizacją praktyki. Jeśli warunki te nie mogą być spełnione, praktyka nie może być realizowana w tym miejscu.
 2. Zgoda Zakładu pracy powinna być umieszczona na podaniu przygotowywanym przez Studenta. Podanie musi zawierać następujące dane (imię i nazwisko Dyrektora placówki, dokładny adres placówki, NIP, imię i nazwisko Opiekuna praktyk ze strony placówki, dokładną (dzienną) datę odbycia praktyki).
 3. Po uzyskaniu pisemnej zgody, należy ją przedłożyć Opiekunowi praktyki (właściwemu dla studiowanego kierunku studiów) w celu zweryfikowania możliwości spełnienia efektów uczenia się na danym kierunku oraz poprawności zawartych w zgodzie danych. Zgoda Opiekuna na odbycie praktyk w danym miejscu jest obowiązkowa.
 4. Po uzyskaniu zgody na odbycie praktyki, przygotowana zostanie umowa w formie Porozumienia pomiędzy stronami (2 egzemplarze). Umowy będą gotowe do odbioru przez Studenta najwcześniej w drugim tygodniu czerwca.
 5. Pobrane umowy należy dostarczyć do miejsca praktyk, podbić i jedną kopię zwrócić do dziekanatu WFiIS.
 6. Student musi posiadać aktualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW. W przypadku wykupienia polisy na AGH, należy podać jej numer z dopiskiem "NNW w PZU wykupione na AGH". W przypadku wykupienia polisy poza AGH jej kopię należy złożyć u Opiekuna praktyki. Polisę NNW Student wykupuje na własny koszt.
 7. Po odbyciu praktyki Student składa u Opiekuna praktyki Dziennik praktykanta  potwierdzający odbycia praktyki w Zakładzie pracy oraz Raport praktykanta zawierający opis wykonywanych zadań, uwagi i wnioski z odbytej praktyki. Na podstawie złożonych dokumentów Opiekun praktyki dokonuje zaliczenia przedmiotu Praktyka zawodowa dokonując wpisu „zal” w systemie USOS.
 8. Ważne daty:

  • 15 maja – złożenie u Opiekuna praktyki pisemnej zgody na realizację praktyki w zakładzie pracy;
  • od drugiego tygodnia czerwca – odbiór umów w dziekanacie WFiIS;
  • najpóźniej w ostatnim dniu jesiennej sesji egzaminacyjnej – złożenie dokumentów niezbędnych do rozliczenia praktyki tj: Dziennik i Raport praktykanta (u Opiekuna praktyki), podbity w Zakładzie pracy egzemplarz umowy (w dziekanacie);
  • najpóźniej 5 dni od ostatniego dnia jesiennej sesji egzaminacyjnej – sprawdzenie zaliczenia przedmiotu Praktyka zawodowa w systemie USOS.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE