Prace dyplomowe

Wybór tematów prac dyplomowych odbywa się za pośrednictwem systemu APD USOS.

Redakcja pracy dyplomowej

W dokumencie dostępnym pod tym linkiem znajdą Państwo kilka uwag o pisaniu pracy dyplomowej.

Magisterski egzamin dyplomowy (obrona pracy)

  • Termin obrony pracy dyplomowej może zostać wyznaczony po ukazaniu się w systemie APD USOS dwóch pozytywnych recenzji pracy.
  • W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału student traci prawo do poprawkowego egzaminu dyplomowego.
  • Obowiązujące na Wydziale wzory strony tytułowej pracy dyplomowej można pobrać z zakładki Wzory dokumentów.

Projekty dyplomowe (prace inżynierskie)

Wyboru tematu projektu dyplomowego należy dokonać w terminie wskazanym przez Prodziekana ds. Studenckich, jednak nie później niż 20 września. Brak takiego wyboru stanowi formalną podstawę odmowy wpisu na siódmy semestr.

Gotowy projekt dyplomowy należy zdeponować w APD USOS. Przed ,,wrzuceniem'' projektu dyplomowego do systemu należy pokazać jej manuskrypt Opiekunowi projektu. Po zdeponowaniu finalnej wersji projektu dyplomowego w systemie APD USOS (i zaznaczeniu, że jest to wersja ostateczna) jej Opiekun będzie miał możliwość zrecenzowania i oceny projektu, a Prodziekan ds. Studenckich możliwość powołania jej Recenzenta.

Proces złożenia projektu dyplomowego kończy się z chwilą, gdy w systemie APD USOS widoczne są: projekt dyplomowy, raport JSA oraz dwie recenzje (Opiekuna projektu dyplomowego oraz wskazanego przez Prodziekana ds. Studenckich recenzenta).

Egzamin dyplomowy (inżynierski) składa się z dwóch części, z których pierwsza ma formę testu jednokrotnego wyboru. Test obejmuje tematykę dotyczącą kierunku studiów i pokrywa się z zagadnieniami do egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia na ten sam kierunek. Osoby, które nie zarejestrują projektu dyplomowego w regulaminowym terminie zostaną skreślone z listy studentów. Obowiązujące na Wydziale wzory strony tytułowej projektu dyplomowego można pobrać z zakładki Wzory dokumentów.

Szczegółowe informacje na temat procesu dyplomowania można znaleźć tutaj.

Suplement do dyplomu

Suplement jest załącznikiem do dyplomu, w którym można umieścić dodatkowe informacje dotyczące indywidualnych osiągnięć studenta np.:

  • odbytych praktyk, szkoleń, wyjazdów np. w ramach programu ERASMUS (nazwa, miejsce, czas odbycia praktyk),
  • studiów indywidualnych (czas trwania – nr semestru, nazwisko opiekuna),
  • działalności w studenckim kole naukowym (nazwa, funkcje, nagrody, ewentualne publikacje),
  • działalności w organizacjach studenckich (nazwa organizacji, okres działalności, pełnione funkcje, osiągnięcia),
  • zdobytych nagród i wyróżnień.

Powyższe informacje mogą zostać umieszczone w suplemencie do dyplomu jeżeli zostaną dostarczone do Dziekanatu lub wysłane na adres mailowy: grzyb@fis.agh.edu.pl do 3 dni od daty obrony. Należy podać te informacje, które można udokumentować odpowiednimi, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami itp.