Organizacja roku akademickiego

 

ZARZĄDZENIE Nr 39/2022
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 27 maja 2022 r.
w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2022/2023

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), § 60 ust. 3 Statutu AGH (przyjętego uchwałą Nr 137/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r., z późn. zm. – tekst jednolity załącznik do uchwały nr 90/2021 z dnia 27 października 2021 r.) oraz § 6 ust. 3 Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (przyjętego uchwałą nr 56/2019 Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2019 r., z późn. zm. – tekst jednolity załącznik do uchwały nr 46/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.), zarządzam, co następuje:

§ 1.
 

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2022/2023 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie:

 • 1 października do 26 lutego - semestr zimowy
 • 1 października do 27 stycznia - zajęcia semestru zimowego*
 • 23 grudnia do 1 stycznia - wakacje zimowe (ferie świąteczne)
 • 28 stycznia do 12 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – część podstawowa
 • 13 lutego do 19 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

* w dniu 2 listopada 2022 r. zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla poniedziałku;
  w dniach 22 grudnia 2022 r. i 23 stycznia 2023 r. zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć  ustalonego dla piątku;

 • 20 lutego do 26 lutego - przerwa międzysemestralna

 • 27 lutego do 30 września - semestr letni
 • 27 lutego do 5 lipca - zajęcia semestru letniego**
 • 6 kwietnia do 12 kwietnia - wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
 • 5 czerwca do 11 czerwca - przerwa od zajęć dydaktycznych***
 • 6 lipca do 16 lipca - letnia sesja egzaminacyjna – część podstawowa
 • 17 lipca do 25 sierpnia - wakacje letnie
 • 26 sierpnia do 15 września - letnia sesja egzaminacyjna – część poprawkowa****

** z uwagi na organizację III Igrzysk Europejskich 2023 Kraków w okresie od 12 czerwca do 5 lipca 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się wyłącznie zdalnie, przy czym okres od 29 czerwca do 5 lipca 2023 r. jest przeznaczony na odrabianie zajęć dydaktycznych w razie takiej konieczności; zajęcia semestru letniego należy zblokować w taki sposób, aby w tym okresie zajęcia mogły odbywać się wyłącznie zdalnie;

*** przerwa od zajęć dydaktycznych spowodowana przygotowaniem Uczelni do organizacji Igrzysk Europejskich;

****w letniej sesji egzaminacyjnej – cz. poprawkowa mogą zostać ustalone dwa terminy poprawkowe egzaminów.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2022 r., 11 listopada 2022 r.,

6 stycznia 2023 r., 1 maja 2023 r., 3 maja 2023 r., 8 czerwca 2023 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października 2022 r., 2 maja 2023 r.

Okres od 16 do 30 września 2023 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2022/2023 i rozpoczęciem roku akademickiego 2023/2024.

§ 2.
 

W przypadku studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia Dziekan Wydziału w porozumieniu z Rektorem i wydziałowym organem Samorządu Studentów może wprowadzić zmiany w organizacji roku akademickiego ustalonej przez Rektora, dokonując przesunięć terminów, o których mowa w § 1. Nie dotyczy to terminu rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego.

§ 3.

 1. Zjazdy studiów niestacjonarnych odbywają się według harmonogramów ustalonych i ogłoszonych przez Dziekana Wydziału nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Organizacja zjazdów studiów niestacjonarnych nie powinna naruszać organizacji roku akademickiego, o której mowa w § 1, przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość organizacji zjazdu nie wcześniej niż na trzy dni przed rozpoczęciem roku akademickiego, o którym mowa w § 1.

 

§ 4.

 1. Kalendarz rekrutacji na studia w AGH na rok akademicki 2022/2023 określa odrębne zarządzenie.
 2. Szczegółowe terminy uzupełniania ocen w systemach informatycznych Uczelni oraz informacji dotyczących programów studiów w bazie Syllabus AGH określi Prorektor ds. Kształcenia.

 

§ 5.
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r. i obowiązuje do dnia 30 września 2023 r.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

 

Organizacja 7-ego semestru dla uczestników studiów pierwszego stopnia
na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej

 

W oparciu o § 6 ust. 4 Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej obowiązujący od dnia 1 października 2019 ustalam organizację 7. semestru dla uczestników studiów pierwszego stopnia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej według załączonego planu:

 • 01 października 2022 do 16 grudnia 2022 – zajęcia semestru zimowego;
 • 19 grudnia 2022 do 22 grudnia 2022 – zimowa sesja egzaminacyjna – cz. I;
 • 23 grudnia 2022 do 1 stycznia 2023 – wakacje zimowe;
 • 02 stycznia 2023 do 15 stycznia 2023 – zimowa sesja egzaminacyjna – cz. II;
 • do 18 stycznia 2023 – rejestracja projektów dyplomowych;
 • 20 stycznia 2023 – ogólny egzamin kierunkowy;
 • 30 stycznia 2023 do 02 luty 2023 – obrony projektów dyplomowych.

Prodziekan ds. Studenckich
dr inż. Katarzyna Matusiak