Regulamin Studenckich Pracowni Komputerowych Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

 

§ 1. Do korzystania z pracowni komputerowych Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej są uprawnieni studenci wyłącznie tego Wydziału.

§ 2. W pracowniach nr 101, 204, 205, 206, 207, 224 i 226 odbywają się wyłącznie zajęcia dydaktyczne pod nadzorem prowadzących.

§ 3. Pracownia nr 200 (tzw. pokój cichej nauki) jest ogólnie dostępna dla studentów w godzinach otwarcia biblioteki wydziałowej.

§ 4. Student ponosi odpowiedzialność materialną za sprzęt i wyposażenie znajdujące się w pracowni komputerowej. Wszelkie nieprawidłowości i braki należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia, obsłudze pracowni bądź portierowi.

§ 5. Studentów przebywających na pracowniach komputerowych obowiązuje noszenie ochraniaczy na obuwiu (do nabycia w barku – I piętro budynku WFiIS) oraz pozostawianie okryć wierzchnich (kurtek, płaszczy, itp.) w szatni.

§ 6. W pracowniach obowiązuje zakaz uruchamiania gier i programów typu IRC.

§ 7. Użytkowników systemów komputerowych Wydziału obowiązują w pełni postanowienia Regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH - Zarządzenie Nr 4/2000 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie z dnia 21 stycznia 2000 r. (http://www.uci.agh.edu.pl/zasady-korzystania/regulamin-usk/).

§ 8. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać pozbawione prawa wstępu na pracownie komputerowe; może także zostać zablokowane ich konto dostępu do systemów komputerowych Wydziału. Sprawy dyscyplinarne będą rozpatrywane przez Dziekana ds. Studenckich WFiIS.

Kontakt e-mail:

admin @ fis.agh.edu.pl