PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W PRACOWNIACH D-10/D-7

 


PROSIMY PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE O DOPILNOWANIE, ABY STUDENCI NOSILI NA OBUWIU OCHRANIACZE, PODOBNIE JAK W PRACOWNI FIZYCZNEJ nr 303.


W pracowniach komputerowych obowiązuje Regulamin Studenckich Pracowni Komputerowych WFiIS.

Na komputerach w pracowniach D-10 101/204-207 są zainstalowane systemy operacyjne Linux i Windows (do wyboru). Na komputerach w pozostałych pracowniach może być zainstalowany tylko system Linux.
Oprogramowanie dla celów dydaktyki (licencjonowane) jest instalowane wyłącznie przez administratora sieci, po przetestowaniu.

Komputery wymagają poprawnego uruchomienia i zamknięcia w celu uniknięcia awarii oprogramowania.

1. Uruchomienie komputera
Po włączeniu monitora (zapalenie się diody na zielono lub niebiesko, później
pomarańczowo) sprawdzamy, czy komputer nie jest już włączony (dioda na obudowie). Jeżeli nie, to włączamy go przyciskiem na obudowie.

2. Wybór systemu operacyjnego
Po komunikatach sprzętowych na monitorze wyświetlona zostanie lista lub ikony wyboru systemu GRUB, z której należy niezwłocznie wybrać pozycję preferowanego systemu operacyjnego:

Linux
 lub
Windows

Przy pomocy klawiszy kursora (strzałek) wybieramy odpowiednią pozycję,
potwierdzamy wybór klawiszem Enter.
Jeżeli nie dokonamy wyboru, to po ok. 6 sekundach włączy się system Linux.
W razie pomyłki komputer należy zamknąć (patrz pkt. 6 i 9) i ponownie wystartować.

3. Logowanie do systemu Windows
Po uruchomieniu systemu Windows należy wybrać sposób logowania się do sieci Logowanie OES (ikona klienta Micro Focus).
W polu username wpisujemy swój identyfikator (login)
(np. nazwisko.staff lub Xstudent.20YX).
Przechodzimy do pola password (np. myszką lub klawiszem Tab, ale nie Enter) i wpisujemy nasze aktualne hasło. Potwierdzamy przyciskiem ekranowym OK [»] lub klawiszem Enter.
(W przypadku problemów z logowaniem należy postąpić wg wskazówek.)
Proces logowania ulega dokończeniu - po chwili pojawia się pulpit systemu Windows. W tle uruchamia się program Micro Focus ZENworks, który instaluje ikony aplikacji dostępnych dla użytkowników.

4. Oprogramowanie dostępne w systemie Windows
Wszystkie zainstalowane aplikacje są dostępne:

    • poprzez foldery programu ZENworks, który uruchamia się automatycznie po zalogowaniu. Program ten jest dostępny także via ikona na pasku zadań (tzw. zasobnik) lub poprzez otwarcie folderu ZENworks, znajdującego się na pulpicie;
    • bezpośrednio na pulpicie Windows (ikony podstawowych programów np. Firefox, Free Commander, etc.);
    • poprzez menu Start → Programy dostępne są zainstalowane lokalnie programy.

5. Wykorzystanie lokalnych dysków twardych
Zalecamy, aby użytkownicy w razie konieczności tymczasowego użycia dysku twardego, korzystali z dysku D: Oczywiście - dane, które mają zostać zachowane należy zapisywać na katalogi sieciowe (najczęściej: F:G: lub Q:).

6. Zamknięcie systemu Windows
Po zamknięciu wszystkich programów z paska zadań, wybieramy z menu Start pozycję "Zamknij system". W celu zamknięcia komputera należy wskazać opcję "Zakończyć pracę komputera" i nacisnąć przycisk OK. Następnie należy odczekać, aż system wyłączy się.

7. Logowanie do systemu Linux
Po dokonaniu odpowiedniego wyboru systemu operacyjnego (pkt. 2) czekamy na pojawienie się graficznego (w systemie X-Windows) ekranu logowania na lokalny komputer studXXX-YY (YY - numer stacji PC).
Aby się móc zalogować, trzeba mieć czynne konto na komputerze taurus.fis.agh.edu.pl (serwer Linux), ponieważ należy podać dane (login i password) takie same, jak na w/w serwerze.
UWAGA! Przed pierwszym logowaniem na konto (nie na konkretną stację PC) trzeba wykonać przynajmniej jedno zdalne połączenie SSH na analogiczne konto na komputerze taurus.fis.agh.edu.pl. (Można je wykonać z systemu Windows - program PuTTY lub MobaXterm; albo z dowolnego innego komputera lub smartfona - np. w systemie Android aplikacja Terminus.)
Dodatkowe informacje n/t korzystania z systemu taurus są dostępne na oddzielnej stronie WWW.

8. Praca w systemie Linux
Po zalogowaniu jesteśmy witani przez menedżer okienkowy.
Podstawowe aplikacje (Terminal, Firefox) dostępne są w rozwijalnych menu. Użytkownicy mają automatycznie montowany via NFS swój katalog domowy z systemu taurus.

9. Zamknięcie systemu Linux
Wylogowanie z systemu można wykonać za pomocą pozycji na pasku menu.
Po wylogowaniu powinien ponownie pojawić się ekran logowania.
W celu zamknięcia systemu należy z menu wybrać opcję "Shut down" lub "Power off". Czekamy, aż do zamknięcia się systemu i wyłączenia komputera.


Pytania należy kierować do administratorów odpowiednich systemów lub via e-mail: admin@fis.agh.edu.pl