Pracownicy

Lista pracowników Wydziału w Systemie Informacyjnym SkOs.

profesorowie

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w grupie pracowników badawczych

w grupie pracowników dydaktycznych

profesorowie uczelni

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w grupie pracowników badawczych

adiunkci

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w grupie pracowników badawczych

w grupie pracowników dydaktycznych

asystenci

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w grupie pracowników badawczych

w grupie pracowników dydaktycznych

bibliotekarze

pracownicy inżynieryjno-techniczni

pracownicy administracyjni

pracownicy dziekanatu

pracownicy obsługi

 

doktoranci

Szkoła doktorska AGH

1 rok

ImięNazwiskoPromotorZagadnienie badawcze

Chao

Chen Ye

prof. dr hab. Zdzisław Burda

Układy niehermitowskie i rola macierzy losowych w ich dynamice

Karolina

Domijan

prof. dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd

Pomiary procesów indukowanych fotonami oraz poszukiwanie nowej fizyki w zderzeniach ciężkich jonów na LHC

Grzegorz

Dziembaj

dr hab. inż. Tomasz Chwiej

Ultraszybkie manipulacje jedno- i kilkucząstkowymi stanami kwantowymi w nanostrukturach dwuwymiarowych  przy użyciu światła laserowego 

Ganguli

Ishita

dr hab. Piotr Kotko

Generator zdarzeń dla dżetów 'do przodu' w niewiodącym rzędzie perturbacyjnej chromodynamiki kwantowej

Szymon

Kucharczyk

dr hab. inż. Piotr Kowalski

Hybrydowe metody uczenia głębokich struktur sieci neuronowych.

Piotr

Moszkowicz

dr hab. inż. Piotr Kowalski

Rozwój algorytmów do znajdowania trajektorii śladów cząstek naładowanych w zastosowaniu w filtrze przypadków eksperymentu ATLAS na LHC z użyciem technik uczenia maszynowego. 

Gabriela

Opiła

prof. dr hab. Czesław Kapusta

Nanocząstki magnetyczne, plazmonowe i hybrydowe enkapsulowane w hydrofobowych rdzeniach nośników polimerowych

Dawid

Pietruch

prof. dr hab. inż. Marek Idzik

Rozwój kompaktowego kalorymetru elektromagnetycznego dla eksperymentów fizyki cząstek

Karolina

Podgórska

dr hab. inż. Damian Rybicki

Synteza niekonwencjonalnych nadprzewodników i badania ich własności metodami lokalnymi

Kacper

Pryga

dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha

Badania struktury elektronowej i własności transportowych wybranych materiałów termoelektrycznych metodami ab initio.

Paulina

Robótka

dr hab. Łukasz Gondek

Wpływ wodoru na właściwości fizykochemiczne związków międzymetalicznych ziem rzadkich 

Ewa

Świerkosz

dr hab. inż. Michał Ślęzak

Inżynieria anizotropii magnetycznej i struktury domenowej w niskowymiarowych układach antyferromagnetycznych

Maciej

Trzciński

dr hab. inż. Szymon Łukasik

Optymalizacja struktur sieci neuronowych typu transformer z użyciem metod inspirowanych naturą

Karolina

Wadowska

dr hab. inż. Piotr Kowalski

Zastosowanie Deep Learningu w NLP w celu predykcji pogorszenia się sytuacji finansowej jednostki gospodarczej bazując na danych z polskich portali informacyjnych.


2 rok

ImięNazwiskoPromotorZagadnienie badawcze

Paulina

Krupska-Wolas

dr hab. Zenon Matuszak

Wykorzystanie uczenia maszynowego w identyfikacji materiałowej obiektów zabytkowych w oparciu o techniki obrazowania spektroskopią odbiciową i spektroskopią fluorescencji rentgenowskiej

Tanmay

Thakur

prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran

Elektrostatyczne kropki kwantowe w dwuwymiarowych warstwach czarnego fosforu

Władysław

Gumiennik

dr hab. Janusz Przewoźnik

Nanocząsteczki na bazie tlenków typu rdzeń-powłoka o dopasowanym składzie jako wielofunkcyjne nanourządzenia do ukierunkowanego dostarczania leków, hipertermii i obrazowania RM

Jakub

Hajduga

dr hab. inż. Tomasz Szumlak

Platforma do symulacji rozkładu przestrzennego dawki terapeutycznej w fantomie Dose-3D

Julia

Łepkowska

dr hab. inż. Aleksandra Jung

Optymalizacja procedury pomiarowej odczytu materiałów termoluminescencyjnych pod kątem zastosowań w dozymetrii retrospektywnej

Patrycja

Potępa

dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd

Badanie zderzeń ciężkich jonów z wykorzystaniem twardych sond na LHC

Patryk

Stec

dr hab. inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska

Rozwój metod rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej na potrzeby oznaczeń ilościowych z wykorzystaniem rentgenowskiego skaningowego mikroanalizatora fluorescencyjnego.

Aleksandra

Wilk

dr hab. inż. Joanna Chwiej

Różnice płciowe w biodystrybucji i biokinetyce podanych dożylnie SPIONs. Ocena zmian biochemicznych zachodzących w wybranych narządach na skutek ekspozycji na nanocząstki przy wykorzystaniu metod spektroskopii atomowej i molekularnej.

Fasih

Zareef

dr hab. inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha

Charakterystyka nowych struktur półprzewodnikowych w detektorach śladowych stosowanych dla fizyki wysokich energii przy zastosowaniu metody TCT

3. rok

ImięNazwiskoPromotorZagadnienie badawcze

Saliha

Bashir

dr hab. inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha

Rola modeli oddziaływań wielopartonowych w zderzeniach proton-proton przy energii LHC w przewidywaniach zniszczeń radiacyjnych w detektorach
krzemowych spektrometru LHCb

Mateusz

Gala

prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski

Modyfikacja stanów kwantowych w układach silnie skorelowanych poprzez aplikację ciśnienia jednoosiowego

Alexander

Gilbert

dr hab. inż. Tomasz Bołd

Badania korelacji długozasięgowych w ultrarelatywistycznych zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS na LHC

Sabin

Hashmi

dr hab. inż. Tomasz Szumlak

Użycie sieci generatywnych w selekcji danych fizycznych oraz wdrożenie algorytmu do rekonstrukcji cząstek długo
życiowych w systemie wyzwalania eksperymentu LHCb

Kamila

Kalecińska

dr hab. inż. Tomasz Szumlak

Inteligentna analiza obrazów medycznych przy użyciu głębokich modeli 3-d w kierunku opracowania indywidualnych planów leczenia pacjentów

Maciej

Kalka

dr hab. inż. Bartłomiej Spisak

Dynamika układów kwantowych w przestrzeni fazowej

Kamil

Kawoń

dr hab. inż. Joanna Chwiej

Biospektroskopia atomowa i molekularna w badaniach wpływu diety ketogennej na rozwój blizny glejowej w modelach uszkodzeń mózgu in vivo i in vitro

Maciej

Kopeć

dr hab. inż. Bartosz Mindur

Budowa system detekcyjnego do rekonstrukcji dawki promieniowania dostarczanej przez urządzenia do radioterapii

Filip

Kosiorowski

dr hab. inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska

Opracowanie procedur analitycznych oraz systemu akwizycji danych dla synchrotronowej linii pomiarowej do multimodalnego obrazowania rentgenowskiego

Rupam

Samanta

prof. dr hab. Piotr Bożek

Badanie dynamiki zderzeń jądrowych poprzez korelacje wielu wielkości globalnych

Sylwia

Nowak

dr hab. inż. Sebastian Wrońsk

Badanie niejednorodności naprężeń materiałów polikrystalicznych przy użyciu metod dyfrakcyjnych i metody elementów skończonych

Dariusz

Woźniak

dr hab. inż. Bartłomiej Spisak

Dynamika układów kwantowych w przestrzeni fazowej

4. rok

ImięNazwiskoPromotorZagadnienie badawcze

Michał

Barej

dr hab. Adam Bzdak, prof. AGH

Badanie warunków początkowych w zderzeniach ciężkich jonów atomowych

Paweł

Jagoda

prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański

Mobilne badania emisji metanu związanej z aktywnością górniczą

Weronika

Janus

prof. dr hab. Tomasz Ślęzak

Modulacja właściwości magnetycznych nanostruktur antyferromagnetycznych sterowana zmianą naprężeń

Ernest

Jęczmionek

dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. AGH

Analiza wrażliwości konwolucyjnej sieci neuronowej

Hiren

Kakkad

dr hab. Piotr Kotko, prof. AGH

New Methods for Scattering Amplitudes in QCD

Gabriel

Kuderowicz

dr hab. inż. Bartłomiej Wiendlocha, prof. AGH

Badanie oddziaływania elektron-fonon i nadprzewodnictwa w wybranych materiałach metodami ab initio

Aleksandra

Molenda

prof. dr hab. inż Marek Idzik

Zastosowanie zaawansowanych technologii CMOS w układach detekcji dla eksperymentów fizyki cząstek

Hashim Yousif

Nayyef

dr hab. Michał Ślęzak, prof. AGH

Sterowanie anizotropią magnetyczną antyferromagnetyków w epitaksjalnych układach wielowarstwowych i nanostrukturach typu ferromagnetyk/antyferromagnetyk

Magdalena

Peter

prof. dr hab. Květoslava Burda

Oddziaływania fukcjonalizowanych nanocząstek metalicznych i nanorurek węglowych z modelowymi układami błonowymi i naturalnymi błonami biologicznymi. Badania na poziomie molekularnym.

Radosław

Szostak

dr hab. inż. Mirosław Zimnoch, prof. AGH

Nowe metody obserwacji hydrologicznych i meteorologicznych

Marcin

Szpytma

dr hab. Anna Kozioł-Rachwał, prof. AGH

Badanie efektu bliskości antyferromagnetyka (AFM) w układach ferromagnetyk (FM)/AFM oraz AFM/AFM

Patrycja

Śliż

prof. dr hab inż. Marek Lankosz

Identyfikacja markerów biochemicznych dla wybranych chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych z zastosowaniem nowoczesnych metod spektrometrycznych

Anna

Ryś

dr hab. inż. Lucyna Samek, prof. AGH

Analiza składu zanieczyszczeń powietrza oraz identyfikacja z szacowaniem udziału źródeł

Wydziałowe studia doktoranckie

5. rok

ImięNazwiskoPromotorZagadnienie badawcze

Jakub

Ryżka

dr hab. inż. Tomasz Szumlak

Prace nad analizą zniszczeń radiacyjnych detektora wierzchołka oraz drugim etapem jego modernizacji

Elżbieta

Trynkiewicz

dr hab. inż. Marcin Sikora

Opracowanie koncepcji celi do pomiarów spektroskopowych cieczy i zastosowanie jej do badania in-situ struktury elektronowej i oddziaływań międzycząsteczkowych w ferrofluidach przy użyciu technik XAS, XMCDi STXM

Przemysław

Furman (FCB)

dr hab. inż. Mirosław Zimnoch

Identyfikacja stopnia narażenia społeczności na wybrane ksenobiotyki z wykorzystaniem analizy zanieczyszczenia powietrza, ścieków oraz modeli transportu zanieczyszczeń i algorytmów uczenia maszynowego

Krzysztof

Grochot (FCB)

prof. dr hab. Tomasz Stobiecki

Spinowa magnetorezystancja i spinowy efekt Halla w cienkowarstwowych układach hybrydowych: metal ciężki, ferromagnetyk antyferromagnetyk.

Paweł

Jurgielewicz (FCB)

dr hab. inż. Bartosz Mindur

Rozwój metod zbierania i przetwarzania danych w eksperymentach neurofizjologicznych.

6. rok

ImięNazwiskoPromotorTemat pracy doktorskiej

Sylwia

Gutowska (FCB)

prof. dr hab. inż. Janusz Tobola

Badanie struktury elektronowej, oddziaływania electron-fonon i nadprzewodnictwa materiałów zawierających ciężkie pierwiastki.

Kamil

Nowak (FCB)

prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

Topologia stanów elektronowych w topologicznych izolatorach.

Beata

Trzpil-Jurgielewicz (FCB)

prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski

Prace nad rozwojem nowatorskich interfejsów neuronalnych opartych na matrycach wieloelektrodowych oraz ich zastosowanie do badań mózgu.

Sonia

Krysiak (FCB)

prof. dr hab. Kvĕtoslava Burda

Wpływ czynników endogennych i egzogennych na haterogeniczność wydzielania tlenu w fotosystemie II.

Agnieszka

Trela-Makowej (FCB)

dr hab. Renata Szymańska

Struktura i funkcjonalna charakterystyka nowych antyoksydantów pochodzących ze źródeł naturalnych.

(przewód wszczęty w dyscyplinie nauki chemiczne)

Adrian

Wit (FCB)

dr hab. inż. Jacek Tarasiuk

Celem pracy będzie rozwój metod projektowania polimerowych skafoldów kości na przypadki niejednorodne, anizotropowe oraz charakteryzujące się gradientem własności mechanicznych i parametrów topologicznych.

Paula

Kasprzyk (FCB)

prof. dr hab. inż. Marek Lankosz

Badania roli pierwiastków oraz biomolekuł w chorobach nerwowo-mięśniowych.

Karolina

Olbrich

(FCB)

dr hab. inż. Joanna Chwiej

Metody spektroskopowe w badaniach toksyczności nowotworów pierwotnych po implantacji do mózgu szczura.

Sławomir

Strzelec (FCB)

prof. dr hab. Kvĕtoslava Burda

Wytwarzanie i charakterystyka fotoreaktywnych nanoukładów węglowych do zastosowań biomedycznych.

Kaja

Piana

dr hab. inż. Magdalena Szczerbowska-Boruchowska

Diagnostyka pierwiastkowych I molekularnych zmain narządowych u otyłych szczurów, poddanych przezczaszkowej elektrostymulacji prądem stałym (tDCS); z wykorzystaniem technik spektroskopowych opartych na promieniowaniu X I podczerwieni.

 

poprzednio zatrudnieni

 • prof. dr hab. Marian Mięsowicz, dr hc UJ, dr hc UW, dr hc AGH
 • prof. dr hab. Andrzej Oleś, dr hc AGH

 • prof. dr hab. Kazimierz Jeleń, profesor honorowy AGH
 • prof. dr hab. Danuta Kisielewska, profesor honorowy AGH
 • prof. dr hab. inż. Jerzy W. Niewodniczański, profesor honorowy AGH

 • prof. dr hab. Janusz Adamowski
 • prof. dr hab. Stanisław Bednarek
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Cetnar
 • prof. dr hab. Edward Chruściel
 • prof. dr hab. Stanisław Mieczysław Dubiel
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Dziunikowski
 • prof. dr hab. Henryk Figiel
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Florkowski
 • prof. dr hab. Barbara Hołyńska
 • prof. dr hab. Marek Jeżabek
 • prof. dr hab. Janusz Kacprzyk, czł. rzecz. PAN
 • prof. dr hab. Stanisław Kaprzyk
 • prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Korbel
 • prof. dr hab. Józef Korecki
 • prof. dr hab. Karol Krop
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kreft
 • prof. dr hab. inż. Marek Lankosz
 • prof. dr hab. Jan Lasa
 • prof. dr hab. Andrzej Maksymowicz
 • prof. dr Jerzy M. Massalski
 • prof. dr hab. Bogdan Muryn
 • prof. dr hab. Jarosław Pszczoła
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Przewłocki
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański
 • prof. dr hab. inż. Khalid Saeed
 • prof. dr hab. Wiesława Sikora
 • prof. dr hab. Józef Spałek
 • prof. dr hab. Tomasz Stobiecki
 • prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski
 • prof. dr hab. Leszek Turczynowicz-Suszycki
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Zięba

 • dr hab. Jolanta Gilewicz-Wolter
 • dr hab. Andrzej Horzela
 • dr hab. inż. Jerzy Janczyszyn
 • dr hab. inż. Tadeusz Kowalski
 • dr hab. Andrzej Lenda
 • dr hab. inż. Andrzej Markowicz
 • dr hab. inż. Chau Dinh Nguyen
 • dr hab. Antoni Paja
 • dr hab. inż. Marcin Sikora
 • dr hab. inż. Zdzisław Stęgowski
 • dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj
 • dr hab. Marta Wasilewska-Radwańska
 • dr hab. Wiesław Marek Woch

 • doc. dr Kazimierz Ostrowski

 • dr inż. Mohammed Imran Ahmed
 • dr inż. Paweł Armatys
 • dr Andrzej Bombik
 • dr inż. Roma Bugiel
 • dr inż. Szymon Bugiel
 • dr Sandeep Chatterjee
 • dr inż. Janusz Chmist
 • dr Naveen Kumar Chogondahalli Muniraju
 • dr inż. Krzysztof Ciba
 • dr inż. Grażyna Domańska
 • dr inż. Piotr Dróżdż
 • dr inż. Sylwia Fiejdasz
 • dr inż. Łukasz Fulek
 • dr inż. Leszek Furman
 • dr inż. Grzegorz Gach
 • dr inż. Karolina Gąska
 • dr inż. Tomasz Giela
 • dr inż. Kamil Goc
 • dr inż. Dominika Gołuńska
 • dr inż. Marcin Guzik
 • dr Ewa Japa
 • dr inż. Marcin Kapusta
 • dr Wojciech Karaś
 • dr inż. Krzysztof Kłodowski
 • dr inż. Mariusz Kopeć
 • dr Marcin Kowalik
 • dr inż. Tadeusz Kuc
 • dr inż. Paweł Kuczera
 • dr inż. Szymon Kulis
 • dr inż. P. Kutarosiński
 • dr Marianna Marciszko
 • dr inż. Krzysztof Matlak
 • dr Ewa Młyńczak
 • dr Piotr Morawski
 • dr Michał Nowak
 • dr Prabhakar Palni
 • dr inż. Jarosław Pawłowski
 • dr inż. Leszek Petryka
 • dr inż. Dominik Przyborowski
 • dr inż. Władysław Pohorecki
 • dr Lucjan Pytlik
 • dr inż. Janusz Rosiek
 • dr Zofia Sanok
 • dr inż. Katarzyna Senderowska
 • dr inż. Rafał Sikora
 • dr inż. Alicja Sikorska
 • dr Leszek Spałek
 • dr inż. Joanna Stępień
 • dr Bartosz Strzelczyk
 • dr Joanna Studnik
 • dr inż. Artur Surówka
 • dr inż. Magdalena Szczepanik-Ciba
 • dr inż. Joanna Świebocka-Więk
 • dr Krzysztof Turek
 • dr inż. Aleksandra Wandzilak
 • dr Barbara Winiarska
 • dr Andrzej Zemła
 • dr inż. Dariusz Żebrowski
 • dr Jan Żukrowski

 • mgr inż. Dominika Bar-Michalczyk
 • mgr inż. Adam Chmieliński
 • mgr inż. Jacek Chodak
 • mgr Justyna Fiedorowicz
 • mgr Marek Giebułtowski
 • mgr inż. Marta Horzemska-Ciślak
 • mgr Magdalena Kułakowska
 • mgr inż. Elżbieta Kochańska-Donizak
 • mgr inż. Andrzej Lemański
 • mgr inż. Ryszard Leszczyński
 • mgr Jolanta Lipniacka
 • mgr inż. Jakub Kamiński
 • mgr Akshay Malige
 • mgr inż. Marcin Mentel
 • mgr inż. Tomasz Michalczyk
 • mgr Krzysztof Misztal
 • mgr inż. Halina Mróz
 • mgr inż. Wacław Musiał
 • mgr Antoni Ostrowski
 • mgr inż. Aleksander Pilipowicz
 • mgr inż. Piotr Pluciński
 • mgr inż. Bogusław Prochal
 • mgr Marta Sasowska
 • mgr Krystyna Sobczyk
 • mgr Mila Stanisavljevic
 • mgr inż. Tomasz Strączek
 • mgr inż. Adam Szczepański
 • mgr inż. Patryk Szymkiewicz
 • mgr inż. Aleksandra Świercz
 • mgr inż. Tomasz Tabor
 • mgr inż. Jadwiga Włodarczyk-Miśkiewicz
 • mgr inż. Tomasz Wolak
 • mgr inż. Damian Zięba

 • inż. Stanisław Cyganik
 • inż. Weronika Stanek
 • inż. Adam Wierzbicki

 • Ewa Baliga
 • Marek Berski
 • Władysław Błaszczyk
 • Adam Ciślak
 • Kazimierz Czech
 • Wiesław Filipek
 • Franciszek Jędrzejowski
 • Tadeusz Kazała
 • Jan Kozera
 • Andrzej Leszczyński
 • Ewa Leśniak
 • Małgorzata Łapczyńska
 • Mateusz Łaśko
 • Elżbieta Olszyńska
 • Zenon Opoka
 • Dorota Pabiś
 • Franciszek Pach
 • Jacek Pieron
 • Stanisław Setkowicz
 • Ryszard Skotnicki
 • Jolanta Syrek
 • Ryszard Tomasik
 • Tadeusz Tora
 • Celina Wolak
 • Lucyna Wójtowicz
 • Maria Wróbel
 • Ryszard Wróblewski
 • Kazimierz Wydmański