Deklaracja dostępności strony Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-11-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych. W nowych produkcjach filmowych przewidziano zastosowanie napisów.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter ilustracyjny lub promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-01-20
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dawid Pietruch.
 • E-mail: pietruch@agh.edu.pl
 • Telefon: +48 12 617 29 76

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Administracyjny Wydziału
 • mgr inż. Beata Ryczek
 • Adres: ul. Reymonta 19, budynek D-10, pokój 326
 • E-mail: beata@agh.edu.pl
 • Telefon: +48 012 617 29 85

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH paw. D-10

Wejście główne do budynku D-10 znajduje się przy Ulicy Reymonta 19. Przy wejściu do budynku znajdują się schody (9 stopni). To wejście jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób poruszających się na wózkach dostosowane jest wejście od zachodniej strony budynku, gdzie znajduje się winda umożliwiająca dostęp do drzwi bocznych. Drzwi otwiera portier po skontaktowaniu się za pomocą domofonu w godzinach 6.00 - 22.00.

Dziekanat WFIiS znajduje się na parterze budynku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się. W części komunikacyjnej nie występują różnice poziomów.
Schody nie posiadają specjalnych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.
Budynek wyposażony jest w 2 windy osobowe:

 • wewnętrzna poruszająca się pomiędzy kondygnacjami od -1 (piwnica) do 3. piętra - (-1, 0, 1, 2, 3) , częściowo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o wymiarach: 1,3x1,8 m.
 • zewnętrzna, stanowiąca wejście/wyjście od zachodniej strony budynku, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszająca się pomiędzy kondygnacjami od poziomu terenu na zewnątrz budynku (P) do parteru budynku.

Windy wyposażone są w komunikaty głosowe oraz etykiety w alfabecie Braille’a.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, zlokalizowana na parterze obok windy.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu, od strony południowej znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
Na parking prowadzi wjazd od ulicy Reymonta 19. Wjazd na parking ogranicza szlaban przy, którym znajduje się domofon. Istnieje możliwość ubiegania się kartę otwierającą szlaban lub pomoc pracownika Straży AGH.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych
Strona: bon.agh.edu.pl
E-mail: bon@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30