WMN

Semestr II
Zestaw 5
Zestaw 4
Zestaw 3
Zestaw 2
Zestaw 1

 1. Na zajęcia należy przygotować się z zadań umieszczonych w poniższych zestawach.
 2. Na co drugich zajęciach odbywać się będzie krótkie kolokwium z zadań podobnych do tych umieszczonych w zestawach.
 3. Każde kolokwium punktowane jest w skali 0-10pkt.
 4. Warunkiem uzyskania zaliczenia w terminie podstawowym, jest uzyskanie ponad 50% punktów z wszystkich kolokwiów.
 5. Aktywność na zajęciach premiowana będzie dodatkowymi punktami.
 6. Notoryczne uchylanie się od aktywności na zajęciach może obniżyć ocenę wynikającą z kolokwiów.
 7. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium oznacza 0 pkt. z tego kolokwium
 8. Usprawiedliwiona nieobecność na kolokwium (na pisemny wniosek złożony w terminie 14 dni od daty kolokwium), wymaga napisania kolokwium w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.
 9. Korzystanie z materiałów niedozwolonych na kolokwium oznacza 0pkt z kolokwium.
 10. Dla osób, które nie uzyskają 50% z kolokwiów, przeprowadzone będą dwa kolokwia zaliczeniowe. Pierwsze z nich na ostatnich zajęciach w semestrze, drugie w czasie trwania sesji.
 11. 2 krotna nieusprawiedliwiona obecność na zajęciach pozbawia prawa do kolokwiów zaliczeniowych.


Zestaw 1

Zestaw 2
Zestaw 3
Zestaw 4
Zestaw 5
Zestaw 6