Przyroda

Charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do nauczania przedmiotu przyroda zarówno w liceum, jak i szkołach niższego szczebla, oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy przyrodniczej pozwalając na prowadzenie zajęć zapewniających różnorodność wątków tematycznych, ich interdyscyplinarność i aktualność naukową zgodnie z zaleceniami podstawy programowej opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania przyrody oraz zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani do przekazywania uczniom przekrojowej wiedzy z różnych dziedzin, zapoznania ich z metodami badawczymi wykorzystywanymi w naukach przyrodniczych oraz wykorzystania zaplecza doświadczalnego w procesie nauczania.

Sylwetka absolwenta

Studia te skierowane są do czynnych nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem, posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole. Dają one uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu – przyroda.
Uprawnienia do nauczania przyrody w liceum uzyskają absolwenci, którzy ukończyli studia magisterskie i posiadają uprawnienia do nauczania co najmniej jednego z wymienionych kierunków: fizyki, chemii, biologii lub geografii. Pozostali absolwenci uzyskają uprawnienia do nauczania przyrody w szkole podstawowej.

Program studiów

Przedmiot Prowadzący Liczba godzin Liczba punktów ECTS
Semestr 1
Podstawy fizyki – wyk./ćw. Prof. dr hab. Janusz Wolny 

Dr inż. Mirosław Zimnoch

20/20 E 13
Elementy matematyki – wyk./ćw. Dr Lucjan Pytlik 10/10 7
Laboratorium z fizyki I – lab Prof. dr hab. Janusz Wolny 

Mgr Maria Chyla

20 7
Podstawy informatyki – wyk/lab. Dr Grażyna Krupińska 5/5 3
Konsultacje Dr inż. Mirosław Zimnoch 10
Semestr 2
Nauczanie przyrody przez pokazy doświadczalne Prof. dr hab. Janusz Wolny

18

5

Historia rozwoju nauk przyrodniczych – wyk. Dr inż. Mirosław Zimnoch 12 4
Biologia z elementami biofizyki i biochemii – wyk. Dr hab. Květoslava Burda 15 E 6
Podstawy chemii – wyk./ćw. Dr inż. Lucyna Samek 10/5 E 6
Promieniotwórczość w środowisku wyk/lab. Dr inż. Paweł Jodłowski 5/5 4
Wykorzystanie komputera  

w nauczaniu- wyk./lab.

Prof. dr hab. Zbigniew Kąkol 10/10 5
Konsultacje Dr inż. Mirosław Zimnoch 10
Semestr 3
Metodyka zintegrowanego nauczania przyrody – wyk. Prof. dr hab. Władysław Błasiak 20 6
Struktura, funkcjonowanie i ewolucja geosfery – wyk./lab Prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański 10/5 E

8

Współczesne metody diagnostyki medycznej z elementami fizyki ciała ludzkiego – wyk. Dr inż. Aleksandra Jung 10 4
Seminarium – Przyroda wokół nas Dr inż. Mirosław Zimnoch 20 6
Współczesne problemy pedagogiki
i metodyki wychowania
– wyk.
Dr Antoni Rumiński 10 3
Aktualne problemy w oświacie – wyk. Prof. dr hab. Janusz Wolny 15 3
Konsultacje

Dr inż. Mirosław Zimnoch

10
Praca dyplomowa

promotor

35 10
Seminarium dyplomowe Dr inż. Mirosław Zimnoch 15 E 5