Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Informatyka Stosowana, 1 stopień

Celem studiów jest:

  • Przekazanie studentowi podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ścisłych tj. z matematyki i fizyki oraz z zakresu nauk technicznych tj. informatyki i elektroniki
  • Wyrobienie u studenta umiejętności:
    • praktycznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi programistycznych w procesie tworzenia oprogramowania komputerowego,
    • praktycznego wykorzystania narzędzi służących do tworzenia aplikacji multimedialnych i internetowych oraz do cyfrowej obróbki grafiki,
    • wykorzystania metod obliczeniowych do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich.
  • Przygotowanie studenta do samodzielnej i zespołowej pracy w szeroko rozumianym sektorze informatycznym.

Pierwsze trzy semestry obejmują głównie moduły (przedmioty) z zakresu informatyki, matematyki i fizyki. Od czwartego do siódmego semestru ponad trzydzieści procent modułów jest obieralnych. Poprzez te moduły student może profilować swoje wykształcenia w takich tematach jak: bazy danych, grafika i multimedia, metody numeryczne, systemy wbudowane i rekonfigurowalne. Dodatkowo student ma możliwość wyboru pojedynczych modułów z zakresu informatyki, elektroniki lub fizyki.

Ogólne efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów, absolwent kierunku Informatyka Stosowana posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych tj. matematyki, fizyki, informatyki i elektroniki. Dysponuje wiedzą z zakresu budowy i działania narzędzi programistycznych, a także technik i technologii informatycznych oraz posiada umiejętność ich praktycznego wykorzystania. Potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy inżynierskie. Potrafi pracować w zespole wieloosobowym. Analizując wymagania stawiane osobom aplikującym o pracę w firmach z sektora informatycznego, łatwo zauważyć, że pracodawcy wymagają od swoich przyszłych pracowników nie tylko znajomości najnowszych metod, technik i technologii informatycznych, ale przede wszystkim umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej. Dlatego, aby wyjść naprzeciw wymaganiom przyszłych pracodawców absolwentów Informatyki Stosowanej, w trakcie studiów prowadzonych na WFiIS duży nacisk położony jest na wyrobienie u studentów umiejętności efektywnego wykorzystania swojej wiedzy w praktyce. Zadanie to realizowane jest w trakcie całego okresu studiów w licznych laboratoriach specjalistycznych. Studenci uczą się tam, a następnie doskonalą swe umiejętności z zakresu tworzenia oprogramowania komputerowego, obsługi aplikacji użytkowych oraz zarządzania systemami informatycznymi. Swoje umiejętności praktyczne studenci rozwijają wykonując projekty indywidualne i zespołowe korzystając w trakcie ich realizacji z zaawansowanych technologii informatycznych.

Możliwości zatrudnienia i typowe miejsca pracy

Mając na uwadze wybór kierunku Informatyka Stosowana w kontekście późniejszego zatrudnienia, należy pamiętać, że ogólne wykształcenie inżynierskie zdobyte w trakcie studiów może być cennym atutem przy aplikowaniu o pracę. Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana oprócz podstawowego wykształcenia informatycznego posiadają też wiedzę i umiejętności typowe dla inżyniera, co może mieć kluczowe znaczenie podczas tworzenia zespołów realizujących projekty z pogranicza informatyki i inżynierii. Absolwenci I. stopnia studiów kierunku Informatyka Stosowana posiadają szerokie spektrum możliwości zatrudnienia w sektorze informatycznym. Najczęściej wybierają oni pracę na stanowisku programisty w firmach z sektora informatycznego oraz jako administratorzy systemów informatycznych czy lokalnych sieci komputerowych. Są także zatrudniani przy tworzeniu i/lub obsłudze baz danych we wszelkiego rodzaju instytucjach, których działalność związana jest z przetwarzaniem dużej ilości danych jak np. banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy handlowe i usługowe. Wraz ze wzrostem zainteresowania wykorzystaniem wszelkiego rodzaju technologii multimedialnych (zwłaszcza w sieci Internet) zauważalny jest obecnie wzrost ilości ofert pracy dla absolwentów specjalizujących się w cyfrowej obróbce grafiki.

Możliwość kontynuacji kształcenia

Po ukończeniu I. stopnia studiów na kierunku Informatyka Stosowana, absolwent może kontynuować kształcenie na studiach II. stopnia na tym samym kierunku. Może też kontynuować studia na wybranych kierunkach studiów technicznych lub na wybranych kierunkach ścisłych studiów uniwersyteckich (po uzupełnieniu różnic programowych).

Strona główna Wydziału