Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Strona główna Wydziału

Fizyka Techniczna, 1 stopień

Celem studiów jest:

  • Przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, informatyki i elementów chemii oraz fizycznych metod eksperymentalnych i technik obliczeniowych niezbędnych do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich w obszarze nauk technicznych i nauk ścisłych.
  • Wyrobienie umiejętności planowania, realizacji i optymalizacji prostych zadań inżynierskich w obszarze nauk technicznych, z wykorzystaniem fizycznych metod eksperymentalnych i technik obliczeniowych.
  • Przygotowanie absolwenta do pracy zespołowej w środowisku interdyscyplinarnym.

Pierwsze trzy semestry obejmują głównie moduły (przedmioty) z zakresu fizyki, matematyki i informatyki. Od czwartego do siódmego semestru ponad trzydzieści procent modułów jest obieralnych. Poprzez te moduły student może profilować swoje wykształcenia w takich tematach jak: badania i monitoring środowiska, oddziaływania i detekcja cząstek, nowoczesne materiały i technologie, symulacje komputerowe w fizyce i technice. Dodatkowo student ma możliwość wyboru pojedynczych modułów z zakresu fizyki, informatyki lub elektroniki.

Ogólne efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów absolwent na podstawie nabytej wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, informatyki i elementów chemii oraz fizycznych metod eksperymentalnych i technik obliczeniowych potrafi zaplanować, zrealizować i zoptymalizować proste zadania inżynierskie w obszarze nauk technicznych. Posiada również podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące zadań z obszaru nauk ścisłych. W kształceniu szczególna uwaga położona jest na opanowanie najważniejszych umiejętności typowych dla fizyki technicznej, a więc analizy procesów, dostrzegania fizycznych zasad nimi rządzących, wykonywania pomiarów i ich analizy, modelowania zjawisk i procesów, jak również umiejętności ciągłego poszerzania zdobytej wiedzy.

Możliwości zatrudnienia i typowe miejsca pracy

Absolwenci studiów I stopnia mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach technicznych w instytutach naukowo-badawczych i na uczelniach, jako inżynierowie w przemyśle, oraz w firmach prywatnych sektora nowoczesnych technologii. Ponadto, mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, w bankowości, oraz w innych sektorach gospodarki wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Możliwość kontynuacji kształcenia

Po ukończeniu I. stopnia studiów na kierunku Informatyka Stosowana, absolwent może kontynuować kształcenie na studiach II. stopnia na tym samym kierunku. Może też kontynuować studia na wybranych kierunkach studiów technicznych lub na wybranych kierunkach ścisłych studiów uniwersyteckich (po uzupełnieniu różnic programowych).

Strona główna Wydziału