M.Sc. Theses 2017

  Kaja Kasper
  “Wpływ przezczaszkowej bezpośredniej stymulacji mózgu na skład biomolekularny i pierwiastkowy wątroby u otyłych szczurów – badania z wykorzystaniem mikrospektroskopii w podczerwieni oraz rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej”
  supervisor: dr hab. inż. M. Szczerbowska-Boruchowska

  Paulina Kozioł
  “Analiza pierwiastkowa włókien mięśni dla wybranych chorób nerwowo-mięśniowych”
  supervisor: prof. dr hab. inż. M. Lankosz

  Dominika Szydłowska
  “Analiza pierwiastkowa tkanek nowotworów jajnika na poziomie komórkowym”
  supervisor: prof. dr hab. inż. M. Lankosz

  Justyna Michalik
  “Rozpoznawanie mowy w kontekście automatyzacji pisania oprogramowania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.”
  supervisor: dr hab. inż. Zdzisław Stęgowski

  Stanisław Ciesielka
  “Zastosowanie mikrospektroskopii FTIR w badaniach zmian biochemicznych formacji hipokampa zachodzących w czasie postnatalnego rozwoju mózgu”
  supervisor: dr hab. inż. J. Chwiej

  Adrianna Herdyńska
  “Analityczne zastosowania spektrometru TXRF Nanohunter II.”
  supervisor: dr B. Ostachowicz

  Karolina Kłapyta
  “Ewaluacja parametrów wybranych planów leczenia z wykorzystaniem wiązki protonowej”
  supervisor: dr inż. K. Matusiak

  Natalia Łopuszyńska
  “Właściwości magnetyczne kompozytów z nanocząstkami magnetycznymi do zastosowań medycznych”
  supervisor: prof. dr hab. H. Figiel

  Karolina Płaneta
  “Ocena użyteczności wybranych metod analitycznych dla potrzeb analizy pierwiastkowej próbek biomedycznych”
  supervisor: dr hab. inż. J. Chwiej

  Aleksandra Przydatek
  “Wpływ promieniowania optycznego na odczyt detektorów termoluminescencyjnych.”
  supervisor: dr inż. A. Jung

  Katarzyna Pyzik
  “Analiza pierwiastkowa plynów z cyst i tkanki nowotworów jajnika metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej i całkowitego odbicia promieniowania X”
  supervisor: prof. dr hab. inż. M. Lankosz

  Joanna Rybka
  “Analiza składu pierwiastkowego tkanek szczurów dla różnych parametrów zewnętrznej przezczaszkowej elektrostymulacji mózgu.”
  supervisor: dr B. Ostachowicz

  Anna SzczypkaWpływ zawilgocenia na odczyt detektorów termoluminescencyjnych.”
  supervisor: dr inż. A. Jung

  Agnieszka Trela
  “Żywność funkcjonalna i antyutleniacze w profilaktyce zdrowotnej i leczeniu”
  supervisor: dr hab. R. Szymańska

  Agnieszka Dołęga
  “Wpływ promieniowania neutronowego na strukturę i własności wielościennych nanorurek węglowych”
  supervisor: prof. dr hab. K. Burda

  Kinga Jeleń
  “Nowotwory rejonu głowy i szyi. Ocena korzyści wynikających z zastosowania wiązki protonowej”
  supervisor: dr hab. M. Wasilewska-Radwańska

  Kinga Sokołowska
  “Ocena zmian pierwiastkowych w koniuszku serca szczurów po zewnętrzej przezczaszkowej elektrostymulacji mózgu”
  supervisor: dr B. Ostachowicz

  Anna Kosiek (WEAIiIB, AGH)
  “Wpływ manganu na wzrost i rozwój bakterii fototroficznych”
  supervisor: dr J. Fiedor

  Magdalena Szulkowska (WEAIiIB, AGH)
  “Zastosowanie nieinwazyjnej metody termograficznej do oceny wpływu zasolenia roślin na przykładzie Arabidopsis thaliana”
  supervisor: dr A. Orzechowska