M.Sc. Theses 2017

Kaja Kasper
“Wpływ przezczaszkowej bezpośredniej stymulacji mózgu na skład biomolekularny i pierwiastkowy wątroby u otyłych szczurów - badania z wykorzystaniem mikrospektroskopii w podczerwieni oraz rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej”
supervisor: dr hab. inż. M. Szczerbowska-Boruchowska

Paulina Kozioł
“Analiza pierwiastkowa włókien mięśni dla wybranych chorób nerwowo-mięśniowych”
supervisor: prof. dr hab. inż. M. Lankosz

Dominika Szydłowska
“Analiza pierwiastkowa tkanek nowotworów jajnika na poziomie komórkowym”
supervisor: prof. dr hab. inż. M. Lankosz

Justyna Michalik
“Rozpoznawanie mowy w kontekście automatyzacji pisania oprogramowania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.” supervisor: dr hab. inż. Zdzisław Stęgowski

Stanisław Ciesielka
“Zastosowanie mikrospektroskopii FTIR w badaniach zmian biochemicznych formacji hipokampa zachodzących w czasie postnatalnego rozwoju mózgu”
supervisor: dr hab. inż. J. Chwiej

Adrianna Herdyńska
“Analityczne zastosowania spektrometru TXRF Nanohunter II.”
supervisor: dr B. Ostachowicz

Karolina Kłapyta
“Ewaluacja parametrów wybranych planów leczenia z wykorzystaniem wiązki protonowej”
supervisor: dr inż. K. Matusiak

Natalia Łopuszyńska
“Właściwości magnetyczne kompozytów z nanocząstkami magnetycznymi do zastosowań medycznych”
supervisor: prof. dr hab. H. Figiel

Karolina Płaneta
“Ocena użyteczności wybranych metod analitycznych dla potrzeb analizy pierwiastkowej próbek biomedycznych”
supervisor: dr hab. inż. J. Chwiej

Aleksandra Przydatek
“Wpływ promieniowania optycznego na odczyt detektorów termoluminescencyjnych.”
supervisor: dr inż. A. Jung

Katarzyna Pyzik
“Analiza pierwiastkowa plynów z cyst i tkanki nowotworów jajnika metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej i całkowitego odbicia promieniowania X”
supervisor: prof. dr hab. inż. M. Lankosz

Joanna Rybka
“Analiza składu pierwiastkowego tkanek szczurów dla różnych parametrów zewnętrznej przezczaszkowej elektrostymulacji mózgu.”
supervisor: dr B. Ostachowicz

Anna SzczypkaWpływ zawilgocenia na odczyt detektorów termoluminescencyjnych.”
supervisor: dr inż. A. Jung

Agnieszka Trela
“Żywność funkcjonalna i antyutleniacze w profilaktyce zdrowotnej i leczeniu”
supervisor: dr hab. R. Szymańska

Agnieszka Dołęga
“Wpływ promieniowania neutronowego na strukturę i własności wielościennych nanorurek węglowych”
supervisor: prof. dr hab. K. Burda

Kinga Jeleń
“Nowotwory rejonu głowy i szyi. Ocena korzyści wynikających z zastosowania wiązki protonowej”
supervisor: dr hab. inż. M. Wasilewska-Radwańska

Kinga Sokołowska
“Ocena zmian pierwiastkowych w koniuszku serca szczurów po zewnętrzej przezczaszkowej elektrostymulacji mózgu”
supervisor: dr B. Ostachowicz

Anna Kosiek (WEAIiIB, AGH)
“Wpływ manganu na wzrost i rozwój bakterii fototroficznych”
supervisor: dr J. Fiedor

Magdalena Szulkowska (WEAIiIB, AGH)
“Zastosowanie nieinwazyjnej metody termograficznej do oceny wpływu zasolenia roślin na przykładzie Arabidopsis thaliana”
supervisor: dr A. Orzechowska