Pracownia Fizyki Ciała Stałego

Wykaz ćwiczeń:

1. Optoelektroniczne urządzenia półprzewodnikowe.
2. Badanie zależności ciepła właściwego ciał stałych od temperatury.
3. Wyznaczanie przewodnictwa cieplnego ciał stałych metodą niestacjonarnego przepływu ciepła.
4. Badanie efektu Mossbauera.
6. Badanie charakterystyk elektromagnesu.
5. Pomiar przewodności elektrycznej metali i półprzewodników w funkcji temperatury.
7. Wyznaczanie przerwy energetycznej w półprzewodnikach z pomiaru transmisji.
9. Pomiar podatności dielektrycznej ferroelektryka.
10. Pomiar podatności magnetycznej metodą zmienno prądową.

Skrypt AGH nr. 900 Fizyka Ciała Stałego - Laboratorium, red.: K. Krop