Program studiów

HIGIENA RADIACYJNA

Studia Podyplomowe, rok akademicki 2018/19

1 semestr godz.
1 Wybrane zagadnienia z fizyki promieniowania   30
2 Biologiczne skutki oddziaływania promieniowania jonizującego na organizm. Podstawowe wielkości dozymetrii promieniowania jonizującego (przyrządy dozymetryczne, dozymetria indywidualna i środowiskowa)  

15

3 Wybrane zagadnienia z radiochemii i chemii radiacyjnej  28
4 Zasady systemu ochrony radiologicznej – bezpieczna praca z urządzeniami radiologicznymi i źródłami promieniotwórczymi  (uzasadnienie, ekspozycja zawodowa, medyczna, ekspozycja na promieniowanie kobiet w ciąży i w wieku rozrodczym, zasady ekspozycji dzieci, optymalizacja, ochrona radiologiczna personelu i pacjenta, dawki graniczne, poziomy referencyjne, osłony)  

 

 

15

5 Rentgenodiagnostyka (metody badań, aparatura, kontrola jakości) 14
6 .Radiologia zabiegowa (metody badań, aparatura, kontrola jakości)    8
Konsultacje 10
2 semestr godz.
7 Radioterapia (rodzaje terapii, aparatura, kontrola jakości) 8
8 Medycyna nuklearna (metody diagnostyki i terapii, aparatura, kontrola jakości) 12
9 Zdarzenia i wypadki radiacyjne. Skażenia promieniotwórcze (monitoring, pomiary, działania, unieszkodliwianie) 15
10 Pola elektromagnetyczne (źródła i detektory, oddziaływanie, ochrona przed PEM) 15
11 Promieniowanie optyczne (źródła i detektory, dozymetria i zastosowania promieniowania optycznego) 15
12 Zarządzanie jakością (założenia, budowa systemu, spójność pomiarowa). Aspekty prawne (przepisy prawa krajowe i europejskie, rola organizacji międzynarodowych) 20
13 Seminarium dyplomowe (referat dyplomowy) 20
14 Konsultacje 15

Ogółem liczba godzin (semestr 1 + semestr 2) : 240