Strona główna

Studia Podyplomowe – Higiena radiacyjna

Studia   skierowane są do pracowników Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych lub pokrewnych służb higieny środowiska naturalnego.

Studia dają  kwalifikacje na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji (z uwzględnieniem art.21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji – Dz. U. z 2017r. poz. 986 z późn. zm.) w zakresie higieny radiacyjnej obejmującej promieniowanie jonizujące oraz pola elektromagnetyczne i promieniowanie optyczne. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu kontroli przestrzegania aktualnych przepisów prawnych krajowych i międzynarodowych dotyczących higieny radiacyjnej w służbie zdrowia i w ochronie środowiska naturalnego.

————————-

Całość studiów obejmuje 240 godz. i jest realizowana w dwóch semestrach. Obejmują one 16 dwudniowych zjazdów (sobota od godz. 09.00, niedziela do godz. 15.00).

Program studiów obejmuje przygotowanie referatu oraz  jego  prezentację na seminarium dyplomowym (20 godz.).

WFiIS AGH